Nasz dzień

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 17:00

GodzinyPrzebieg
6:00-8:00Grupy łączone - schodzenie się dzieci na Salę Beżową. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, w tym związane z czytaniem, liczeniem i pisaniem (dzieci starsze). Zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Praca z książką - pobudzanie do wypowiedzi na podstawie ilustracji, opowiadanie historyjek obrazkowych. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami. Praca indywidualna i grupowa o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczo - stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci do swoich sal.
8:00-8:30Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne, przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, czynności higieniczne, opiekuńcze i samoobsługowe w łazience.
8:30-9:00Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i estetycznych podczas spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności porządkowe i higieniczne po śniadaniu.
9:00-11:50Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem, udział dzieci w realizacji treści religijnych ( dzieci 5,6- letnie). Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka na świeżym powietrzu poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony od jest od pogody, jakości powietrza i pory roku.
11:50-12:00Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowe, higieniczne oraz opiekuńcze w łazience, czynności samoobsługowe; pełnienie dyżurów- np. nauka nakrywania stołu do posiłków ( dzieci 5, 6- letnie); pogadanki nt. zdrowego odżywiania się.
12:00-12:30Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałości o zdrowie.

Grupy 3, 4- latków – gr. 1, 2

GodzinyPrzebieg
12:30-13:00Czynności opiekuńcze i higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby. Odpoczynek, relaksacja- słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.
13:00-14:20Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne, ruchowe. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulacyjnym oraz praca z dzieckiem zdolnym; dostosowanie zadań do możliwości dziecka. Zajęcia dodatkowe.

Grupy 5,6- latków gr. 3, 4, 5

GodzinyPrzebieg
12:30-13:00Relaksacja- słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych. Czynności samoobsługowe.
13:00-14:20Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne, ruchowe. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulacyjnym oraz praca z dzieckiem zdolnym; dostosowanie zadań do możliwości dziecka.Zajęcia dodatkowe.

Wszystkie grupy

GodzinyPrzebieg
14:20-14:30Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
14:30-15:00Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.
15:00-17:00Grupy łączone - schodzenie się dzieci do Sali Beżowej. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne, planszowe przy stolikach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne. Praca w zespołach lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym i z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.